iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ นโยบาย และระเบียบวิธีการด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365602 Tue, 11 Jan 2022 15:49:24 +0700 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในการ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ฯ และความต้องการด้านบริการสมาชิก ประจำปี 2564 ผ่าน Line official และเอกสาร จำนวน 250 รางวัล รางวัลละ 200 บาท โดยการสุ่ม (Random) http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=452891 Thu, 06 Jan 2022 12:04:31 +0700 ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง ปี2564 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365580 Thu, 30 Dec 2021 15:59:25 +0700 ข่าวสารจากประธานกรรมการ สอ.พช. http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=452862 Thu, 30 Dec 2021 12:16:40 +0700 รายชื่อผู้ได้รับเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจําปี2565 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365573 Thu, 30 Dec 2021 09:46:49 +0700 การนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 ซื้อหุ้นพิเศษ http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365572 Thu, 30 Dec 2021 08:17:01 +0700 ปิดบริการระบบ ATM Online ชั่วคราว http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=452852 Wed, 29 Dec 2021 11:35:36 +0700 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365567 Wed, 29 Dec 2021 11:17:30 +0700 แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจําปี2564 ปฏิบัติหน้าที่ในปี2565 ไปพลางก่อน http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365566 Wed, 29 Dec 2021 11:15:44 +0700 แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจําปี2565 - 2566 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365565 Wed, 29 Dec 2021 11:13:45 +0700 ครั้งที่ 12/2564 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365564 Wed, 29 Dec 2021 09:43:19 +0700 รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารประสบการณ์ของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2564 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365558 Mon, 27 Dec 2021 16:23:24 +0700 ผลการประกวดผลงานนวัตกรรม โครงการพัฒนาระบบบริหาร สอ.พช. ประจำปี 2564 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=452831 Mon, 27 Dec 2021 16:15:00 +0700 ปิดบริการระบบ ATM Online ชั่วคราว http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365501 Mon, 20 Dec 2021 16:53:23 +0700 การปิดให้บริการครึ่งวัน http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365500 Mon, 20 Dec 2021 16:50:53 +0700 ผลการนับคะแนนบัตรสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=452773 Fri, 17 Dec 2021 14:48:19 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893810 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893811 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893812 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893813 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893814 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893815 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893816 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893817 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893818 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893819 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893820 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893821 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893822 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700 http://www.oldsite.cddco-op.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1893823 Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0700