หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์


- ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 

- กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2560 

- รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
- แจ้งวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
- รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนอกสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

การทดรองจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ผลการเลือกตั้งประธานกลุ่ม 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

การให้กู้เงินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

การกู้เงินสำหรับสมาชิกที่ใช้สิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและสมาชิกที่ใช้สิทธิ์กู้เงินสามัญโดยใช้ค่าหุ้นและหรือเงินฝากเป็นหลักประกันโดยไม่มีหนี้สิน

แถลงการณ์ กรณีมีผู้ลงข้อความใน Line Application อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์

หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2560

นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่34

โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่34

กำหนดหลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ

การจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจาปี 2560

โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย

หลักเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และการถือหุ้น

หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2559

โครงการเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข 5

รายชื่อหน่วยงานและจังหวัดที่ผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ 2559

การโอนเงินเข้าบัญชีทุุนสำรอง

- การจัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2560

การจัดสัมมนาผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด ครั้งที่2

โครงการฯ “ส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์”

ขายบ้านสองชั้นพร้อมที่ดิน


                    สวัสดิการ

ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบภัย

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม และทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก และครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม และทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก และครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) 

- แจ้งผลการพิจารณาหลักประกัน และหลักเกณฑ์พิจารณา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

- 


                 

                     บันทึกข้อความ

หนังสือขออนุญาตอธิบดี ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หนังสือขออนุญาตอธิบดี ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมนาผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด


 

                          คำสั่ง                                                      

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(ภูเก็ต)
ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(สุโขทัย)
ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(สมุทรปราการ)
ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(ชัยภูมิ)
ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(อุบลราชธานี)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(สำนักทุนฯ)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(นครสวรรค์)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(ฉะเชิงเทรา)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(เชียงราย)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(สถาบันการพัฒนาชุมชน)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(อำนาจเจริญ)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(สุราษฎธานี)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(เพชรบูรณ์)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(นครราชสีมา)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(นครศรีธรรมราช)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2559-2560(สกลนคร)

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view