หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การถือหุ้นสหกรณ์
สมาชิกมีสิทฺธิถือหุ้นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิกได้ ดังนี้   

เงินเดือน (บาท) ส่งเงินค่าหุ้น (บาท)
ไม่เกิน 6,000 300
เกิน 6,000 ไม่เกิน    8,000 400
เกิน 8,000 ไม่เกิน   10,000 500
เกิน 10,000 ไม่เกิน   12,000 600
เกิน 12,000 ไม่เกิน   14,000 700
เกิน 14,000 ไม่เกิน   16,000 800
เกิน 16,000 ไม่เกิน   18,000 900
เกิน 18,000 ไม่เกิน   20,000 1000
เกิน 20,000 ไม่เกิน   30,000 1200
เกิน 30,000 ไม่เกิน   40,000 1500
เกิน 40,000 ไม่เกิน   50,000 2000
50,000  ขึ้นไป 3,000

 

    1.สมาชิกมีสิทธิถือหุ้นรายเดือนมากกว่าที่กำหนดแต่ไม่เกิน 40% ของเงินได้รายเดือน หรือซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศ
    2.สมาชิกที่ซื้อหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 240 เดือน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้
    3.สมาชิกจะถอนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในฐานะเจ้าของกิจการ
    1.ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาชิกในกลุ่มที่ตันสังกัด  และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์  ผู้แทนสมาชิกมีวาระ  2  ปี
    2.สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อบริหารกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการมีวาระ 2 ปี  เมื่อเป็นกรรมการติดต่อกัน 2 วาระ ต้องพัก 1 ปี
    3.การใช้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
ซึ่งมีสิทธิในการใช้อำนาจของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ เพื่อพิจารณาการดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
    4.สิทธิโดยให้สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกสมทบ  (บุตร  คู่สมรส  บิดามารดา)
        4.1  บุคคลในครอบครัวสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
               ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นจึงได้รับสิทธิให้บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บุตร 
               (ต้องมีอายุครบ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ)  คู่สมรส  บิดา  มารดาของสมาชิก

        4.2  ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนให้สมาชิกสมทบ
               สมาชิกมีสิทธินำส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนให้กับสมาชิกสมทบ  โดยหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน
               ของสมาชิก

        4.3  สิทธิประกันชีวิตให้บุคคลในครอบครัว
               สมาชิกมีสิทธินำบุคคลในครอบครัว  ได้แก่บุตร  คู่สมรส  เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
               ในอัตราเบี้ยประกัน และผลประโยชน์คุ้มครองตามเงื่อนไขการทำประกันชีวิตกลุ่ม  ในทุน
               ประกันสูงสุด 200,000  บาท  (สมาชิกสามารถกำหนดทุนประกันของบุคคลในครอบครัวได้
               เท่ากับสมาชิกหรือน้อยกว่าทุนประกันของสมาชิก)

    5.  สิทธิรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
        5.1  รับเงินปันผลตามหุ้น
               1)  สมาชิกมีสิทธิรับเงินปันผลตามหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์   โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
               2)  อัตราเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
               3)  หุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 7 ของเดือน  จะคำนวณเงินปันผลให้เต็ม
                    เดือน
หากชำระหลังวันที่ 7 ของเดือนจะคำนวณเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป
        5.2  สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกที่กู้เงิน
               1)   สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนจำนวนดอกเบี้ยที่สมาชิกผู้กู้จ่าย
               2)   อัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
 

Save

Save

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view