หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์
แบบฟอร์มสหกรณ์
สินเชื่อ เงินฝาก
1 คำขอและสัญญากู้เงินสามัญ 1 ใบถอนเงินสหกรณ์ฯ
2 คำขอและสัญญากู้เงิน โดยใช้หุ้น 2 ใบสั่งซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
3 คำขอฉุกเฉิน atm 3 ตัวอย่างการเขียนใบฝาก-ใบถอน สหกรณ์ฯ

4 คำขอฉุกเฉิน ธรรมดา

4 ใบเขียนลายมือชื่อสำหรับใช้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ฯ

5 คำขอและสัญญากู้เงิน เพื่อการท่องเที่ยว

5 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

6 คำขอและสัญญากู้เงิน ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน

6 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำ

7 คำขอและสัญญากู้เงิน พิเศษลงทุนประกอบอาชีพ

7 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

8 คำขอกู้คุณมีฝัน สหกรณ์มีให้

8 บัตรลงนามตัวอย่างลายมือชื่อแนบใบเปิดบัญชี

9 คำขอและสัญญากู้เงิน โครงการเอนกประสงค์

9 ใบคำขอส่งเงินฝากรายเดือน

10 คำขอกู้ โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่

10 บริการทางการเงินผ่านธนาคาร Bill Payment

11 คำขอกู้ เพื่อการเคหะสงเคราะห์

12 คำขอและสัญญากู้ พิเศษเพื่อการศึกษา
13 คำขอและสัญญากู้ โครงการช่วยผู้ค้ำ 2564
14 คำขอและสัญญาเงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ
15 คำขอผ่อนผันการชำระหนี้
16 สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
17 เอกสารเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
18 หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
19 หนังสือขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้รายเดือน
20 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (หน่วยงานอื่น)
21 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรมป้องกันฯ)
22 โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้สูงอายุปลอดเงินต้น
23 เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้นอกระบบสหกรณ์
24 โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์การสื่อสาร
25 ใบคำขอประกันอัคคีภัย
26 แบบคำขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู่ค้ำประกัน
สวัสดิการ เอกสารอื่นๆ
1 ใบคำขอรับทุน สวัสดิการประสบอุบัติเหตุ 1 สมัครเข้าเป็นสมาชิก
2 ใบคำขอรับทุน สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 2 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
3 ใบคำขอรับทุน สวัสดิการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 3 หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
4 ใบคำขอรับทุน สวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย 4 หนังสือเปลื่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น
5 ใบคำขอรับทุน สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 5 หนังสือขอลาออกจากสมาชิก
6 ใบคำขอรับทุน สวัสดิกำรสมำชิกกรณีเจ็บป่วย 6 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการติดต่อกับสหกรณ์
7 แบบขอรับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 7 แบบแจ้งความจำนงเข้ากลุ่มสมาชิกของข้าราชการบำนาญ
8 ใบคำขอรับทุน สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม 8 หนังสือขอนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน มาซื้อหุ้น 
9 ใบคำขอรับทุน สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก

9 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

10 แบบคำขอผ่อนผันการส่งชำระเงินรายเดือนกับสหกรณ์ (ระหว่างรอรับเงินบำนาญ หรือบำเหน็จ)
11 แบบแจ้งความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
12 แบบฟอร์มข้อมูลผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565
13 แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2565 – 2566
14 แบบรายงานรายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พ.ศ.2564
แบบฟอร์มมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (ฉบับที่2)
แบบคำขอผ่อนผันหรือพักชำระหนี้เงินต้นสามัญ(ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19)
แบบฟอร์มขอผ่อนผันหรือพักชำระหนี้เงินต้นสามัญ (ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19) ประกาศวันที่ 30/08/2564
ตารางประมาณการคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้

ประกันเงินกู้
ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย

ติดต่อประเมินราคาสินทรัพย์


1.

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล อแนด์ เชอร์วิส จำกัด
KTAC Appraisal And Services Co., Ltd.

972/1 อาคารวรสุปิน ชั้น 2 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2641-5157 -61 แฟกซ์ 0-2641-5162 -632.

บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BANGKOK VALUATION & CONSULTANT CO.,LTD.

41/285 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2363-7680-2 แฟกซ์ 0-2363-43293.

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
BANGKOK PROPERTY APPRALSAL CO., LTD

1420/2 ซอยหลังอาคารตึกไทย ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 240-1250-1, 240-0861-2, 671-0373, 671-3873-6 แฟกซ์ 02-249-3343, 249-3374.

บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น อแนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
CHARTERED
Valuation and Consultant Ltd.

www.charter.co.th  E-mail : customercare@charter.co.th
โทร. 02-6939603-8


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view